Skladový a obchodní systém Gestore - stručná charakteristika

Agenda GeStore pokrývá celou oblast řízení nákupu, vedení skladové evidence zásob zboží a realizace dodávek zboží odběratelům.

Seznam kapitol

Pro celý systém je charakteristický jednotný způsob ovládání dle zvyklostí software pro Windows bez ohledu na prováděnou činnost. Pro Windows typické ovládání myší lze vhodně doplňovat, mnohdy dokonce nahrazovat, užíváním klávesových zkratek a tzv. horkých kláves. V celém systému je pro přechod mezi jednotlivými datovými poli a prvky na formulářích umožněno užívání klávesy Enter, což uvítají zejména uživatelé navyklí na programy ze systému MS DOS. Pochopitelně je zde zachována implicitní funkčnost klávesy Tab.
Uživatel přivyklý systému Windows může okamžitě bez potíží s programem pracovat, uživatel na Windows nepřivyklý získá s programem obecně platné návyky.

Každá výstupní sestava má k dispozici výběrový systém pro filtraci dat vstupujících do sestavy. Sestava je vždy k dispozici pro náhled s možností nastavení tiskárny, počtu kopií, tisku od listu apod. Místo výstupu na tiskárnu lze zvolit export do formátů pro programy Excel (xls,dbf), Word (doc), WordPad (rtf), Explorer(html) a pokračovat tak event. v práci s daty v uvedených programech.

Veškeré doklady pro odběratele jsou tištěny včetně firemního loga načteného do databáze z grafického formátu, doklady lze upravit dle specifikace uživatele. Odběratelské doklady lze ihned po vystavení stiskem jediné ikony odeslat e-mailem na adresu zadanou v katalogu firem u odběratele. Doklad je do automaticky vytvořeného e-mailu uložen ve formátu jpg.

Pro systém je typický libovolný počet dokladových řad s individuálními možnostmi nastavení.

V systému je doporučena práce s využitím měsíčních nebo ročních uzávěrek, na počátku období programu umožňuje práci do dvou účetních období se správným oddělením jednotlivých měsíců nebo roků na výstupních sestavách stavů, pohybů a rozborů dodávek a prodejů.

Vstup do programu je chráněn uživatelskou identifikací, po zadání jména a hesla je zjištěno přiřazení přihlášeného do skupiny uživatelů a dle tohoto zařazení mu jsou přidělena přístupová práva. Pověřený uživatel s právem vstupu do systému přístupových práv tak může stanovovat oprávnění k získávání informací ze systému, zadávání a změnám dokladů, jednotlivým dokladovým řadám apod.
Jmenovité přihlášení je také výhodné pro automatické doplňování jména uživatele na výstupní doklady pro odběratele a pro zápis do protokolu zadávání a změn dokladů.

Pokud uživatel vlastní příslušné oprávnění, lze v programu v rámci měsíce provádět snadné opravy a změny již vystavených dokladů. Tyto dodatečné zásahy jsou protokolovány.

Zpět

Katalog zboží a ceny

Položky zboží jsou zařazeny v jednotném katalogu, ve kterém má každá položka jednoznačný, až 20ti místný alfanumerický kód. Uživatel každou položku zboží zařazuje povinně do oboru a volitelně do skupiny položek a může jí také přiřadit dodavatele. Strukturu oborů a skupin si vytváří sám uživatel podle charakteru skladových položek.

V katalogu je u každého výrobku uveden základní název zboží a katalogový kód tištěný na veškerých dokladech a rozšiřující popis zboží tištěný na těchto dokladech volitelně.

Katalog zboží obsahuje také další popisné údaje výrobku, údaje o obvyklém skladovém umístění položky a údaj o skladových a prodejních cenách. Uvedeno je množství v základní měrné jednotce a koeficienty pro přepočet na dodatkové měrné jednotky – volitelně například na balení, m2, m3, kg.

Další vlastnosti systému již pouze heslovitě :

Zpět

Evidence výrobních čísel výrobků a zboží

Libovolnou položku v Katalogu výrobků a zboží lze označit, že podléhá evidenci výrobních čísel. Pro takovouto položku je nutno při příjmu u každého jednotlivého kusu uvést výrobní číslo. Program kontroluje, zda takovéto číslo již není v evidenci u této položky zadáno, zadání výrobního čísla je povinné. Výrobní čísla jsou tištěna na příjemce a v detailních přehledech příjmů. Při výdeji položky je možno zadávat pouze množství 1, program poté zobrazí evidovaná výrobní čísla a nabídne je v menu k výběru. Toto výrobní číslo při uložení položky vyskladní. Výrobní čísla jsou tištěna na výdejce, dodacích listech a prodejních dokladech a dále v detailních přehledech výdejů a pohybů. Při výpisech stavu skladu je možno vypsat skladové karty s rozpisem výrobních čísel. Při výpisech pohybů skladu lze možno vypsat jednotlivé pohyby rovněž s rozpisem výrobních čísel. Dále je k dispozici funkce Vyhledání výrobního čísla ve veškerých pohybech aktuálního období i archivu, s určením výrobku nebo i bez tohoto určení.

Zpět

Práce s čárovými kódy

Systém GeStore pracuje s čárovými kódy v systému kódování EAN. Ke každé skladové položce může být přiřazen jeden nebo více čárových kódů výrobků. Tyto čárové kódy mohou být načteny ke skladové kartě v okamžiku zavádění položky do evidence nebo mohou být doplněny dodatečně. V případě momentální absence čtecího zařízení může být kód zadán i ručně zápisem číselného kódu. Datový údaj čárový kód může nebo nemusí sloužit jako jednoznačná identifikace skladové položky. Mnohdy je výhodnější zachovat vlastní kódování skladových položek a čárový kód užívat jako druhou možnost rychlého vyhledání položky. Načtení čárového kódu právě prodávaného výrobku je nejrychlejším způsobem jeho vyhledání v databázi.

Zpět

Výrobní kalkulace

U skladových položek označených jako položka s výrobní kalkulací lze definovat jiné položky ( materiály a polotovary ) a jejich množství, které jsou spotřebovány pro výrobu jedné kalkulační jednotky výrobku ( zpravidla 1 ks ).
Program poté umožňuje plánovat výrobu zadáním počtu kusů pro výrobu nebo provádět automatické navržení výdejky materiálu při příjmu určitého množství výrobků do skladu.

Zpět

Evidence produkce obalů

Evidence obalů prodaných výrobků je založena na tom, že je u každé 1 skladové ( prodejní ) měrné jednotky v ceníku uvedeno množství připadající na tuto prodanou 1 MJ v jednotlivých druzích ( papír, karton, plech …) a typech obalů ( spotřebitelský, transportní … ). Druhy a typy obalů lze definovat v samostatných číselnících. V systému naleznete řadu sestav detailních i sumárních, kterými lze dokládat množství obalů Vámi produkovaných.

Zpět

Katalog firem – odběratelů a dodavatelů

Zpět

Sklady

Zpět

Systém zakázkových skladů

V programu může být zaveden libovolný počet tzv. zakázkových skladů. Tyto zakázkové sklady mohou být zřízeny pro sledování servisní a montážní činnosti nebo pro jednotlivé obchodní zakázky.

Princip je založen na skutečnosti, že v jednom takovémto skladu jsou programem automaticky vytvářeny „podsklady“ přidělené zakázkám. Jádrem systému zakázkových skladů je modul Evidence zakázek, ve kterém je provedena definice zakázky přidělením čísla zakázky, odběratele, data vzniku a požadovaného plnění a popis zakázky. Pro každou takto definovanou zakázku lze objednávat zboží nebo materiál, převádět pro ni přesunem z hlavního skladu jednotlivé skladové položky nebo přímo provádět nákup na vybranou zakázku. Každá zakázka má své informační okno, ve kterém zjistíte co je pro ni objednáno a dosud nedodáno, kolik je na ni naskladněno, vráceno a kolik již vyúčtováno. Díky tomuto systému máte vždy přehled o vývoji stavu zakázky a materiál či zboží pro zakázku vydané neovlivňují stav hlavního skladu. Pro veškeré manipulace se stavem zakázkového skladu je k dispozici speciální okno zobrazující položky převedené na zakázku, ve kterém snadno provádíte vracení, převody nebo účtování položek.

Zpět

Evidence konsignačních skladů

Systém umožňuje evidovat vlastní zboží předané někomu ke konsignačnímu prodeji i zboží naopak převzaté do prodeje do konsignace od dodavatele.
V programu jsou zabudovány funkce a metodika umožňující bezproblémové prodeje z těchto skladů a pravidelné, např. měsíční provádění vyúčtování konsignace.

Zpět

Vystavené objednávky dodavatelům

Zpět

Příjem na sklad

Zpět

Výdej ze skladu

Zpět

Obchodní případy – došlé objednávky odběratelů

Zpět

Dodávky zboží odběratelům

Zpět

Práce s přenosnými datovými terminály

Systém GeStore rovněž umožňuje práci s off-line i on-line datovými terminály. Tyto inteligentní snímače čárových kódů s vlastním software a pamětí pro uložení údajů o odběratelích a skladových položkách mohou napomoci výraznému zefektivnění skladových a prodejních manipulací. Načtení čárových kódů přijímaného nebo vydávaného zboží společně se zadáním množství Vám umožní po vložení snímače do čtecího stojanu okamžité vygenerování příjemky, výdejky nebo prodejního dokladu pro zákazníka bez jakéhokoli dalšího zadávání dat.
Přenosné datové terminály jsou ideálním pomocníkem při provádění inventur.
Tento modul jsme připraveni Vám zakázkově upravit pro zvolený druh zařízení a způsob skladových manipulací a prodeje.

Zpět

Fakturace a prodej za hotové

Zpět

Maloobchodní prodej

Zpět

Evidence pohledávek

Evidence může být podle konfigurace programu naplňována automaticky záznamy po každém zapsaném prodejním dokladu nebo přebíráním stavu pohledávek v účetnictví.
Pro případ plného vedení pohledávek je k dispozici možnost zadávání úhrad pohledávek.

Zpět

Evidence závazků

Evidence závazků umožňuje jejich sledování, zápisy úhrad a tisky přehledů o jejich stavu.

Zpět

Pokladní evidence

Modul je určen pro vedení jedné nebo více pokladen na pracovišti formou pokladních příjmů a výdejů. Vystavené prodejní doklady za hotové mohou být do této pokladny automaticky promítány jako pokladní příjem. Každý pokladní záznam lze doprovodit tiskem pokladního příjmového nebo výdajového dokladu. V modulu je k dispozici řada tiskových sestav přinášejících přehledy pokladních příjmů nebo výdejů, základním tiskovým výstupem z pokladní evidence je pokladní deník za zvolené období.

Zpět

Vazba na účetnictví firmy

Zpět

Měsíční nebo roční režim zpracování

Zpět

Evidenční přehledy

Přehledy z katalogu zboží
Veškeré přehledy volitelně se stavem vybraného skladu nebo všech, s cenami vybraného pásma.

Přehledy odběratelů
Přehledy příjmů a výdejů
Přehledy stavů skladu
Přehledy skladových pohybů
Přehledy prodejů
Přehledy objednávek dodavatelům
Přehledy obchodních případů

Zpět

Rozbory

Veškeré rozborové sestavy lze získat za libovolný zadaný interval měsíčních období.

Rozbory dodávek od dodavatelů
Rozbory prodejů odběratelům

Zpět

Systém uživatelských sestav - Moje sestavy

Tento systém umožňuje každému uživateli soustředit veškeré sestavy, které pravidelně vytváří ( rozborové, ceníkové, uzávěrkové ) do vlastního tiskového menu. Není pak nutné provádět vyhledávání a konfigurování oblíbených sestav v tiskových formulářích jednotlivých datových okruhů. Parametry sestav jsou zapamatovávány včetně veškerých výběrových podmínek a nastavení, která je možno na tiskových formulářích zadat. Sestavu lze z menu „Moje sestav“ rovnou spustit, nebo si před spuštěním sestavy nechat zobrazit příslušný, podmínkami naplněný tiskový formulář ke kontrole nebo úpravě.

Zpět